Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Polska Federacja Zarządców Nieruchomości
Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chodzowie
  Kim jesteśmy ?


Regionalne Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości RONDO w Katowicach powstało w 2002 roku na zjeździe założycielskim w Zakopanem w dniu 14 grudnia 2002 r.
Zgromadzeni członkowie założyciele przyjęli deklarację, w której określili cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Celem działania Stowarzyszenia jest zainteresowane aktywnością w następujących kwestiach:

- dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji swoich członków,
- tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalanie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej,
- kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na jak najlepszą społeczną opinię o tym zawodzie,
- odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii,
- uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
- ochrona interesów całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi innych przedstawicieli profesji.


Cele określone wyżej pragniemy realizować poprzez:

- organizowanie regularnych spotkań i publiczna promocje celów Stowarzyszenia,
- organizowanie systematycznych kursów i szkoleń,
- ułatwianie dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury,
- współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi wpływającymi na stan legislacji,
- propagowanie i wspomaganie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznej,
- podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia.

Członkowie założyciele upoważnili Zarząd do rejestracji Stowarzyszenia Rejestrze Stowarzyszeń. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane z dniem 30 sierpnia 2003 roku.

Regionalne Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów
Nieruchomości RONDO w Katowicach
ul. Warszawska 6/215   40-006 Katowice
e-mail: stowarzyszenie@rszan-rondo.pl